Bygdelaget

Arnøyhamn bygdelags

hjemmeside

Bilder fra 17. mai 2014: Power point under "arkiv/diverse"

Skjervøy er nå med i virkeområdet for samisk utviklingsfond.

Nå kan du søke om midler fra samisk utviklingsfond.

I statuttene til samisk utviklingsfond står det bl.a følgende: Hovedmålet for Samisk utviklingsfond er sterke og levende samfunn med stabil bosetting og allsidig næringsliv-, kultur- og samfunnsliv. Midlene skal bidra til å styrke kvinners deltagelse og likestilling i næringslivet.

Målgruppe:

Målgruppen er den samiske befolkningen i Norge og hele befolkningen innenfor det geografiske virkeområdet. Hele befolkningen innenfor fondets virkeområde kan søke midler fra Samisk utviklingsfond.Støtte:

Det kan gis støtte til forprosjekter, produktutvikling, markedsføring og investeringer. Fondet kan også gi etablererstipend, tilskudd til utnyttelse av utmarksressurser og kompetanseheving for å utvikle næringsvirksomheter.

Klikk videre for link til fullstendige søkerkriterier.

 

Klikk på denne linken:

https://www.sametinget.no/Tilskudd-og-stipend

Der finner du nødvendig informasjon om hva du kan søke på innenfor forskjellige næringer.

Bygdelaget har sendt brev til kommunen og fylkeskommunen om kommunikasjoner på Arnøya. Her er brevet:

 

Arnøyhamn Bygdelag

v/Tone Jensen

9192 Arnøyhamn 24. april 2012

 

Til Skjervøy kommune

Troms fylkeskommune

Torghatten

 

Kommunikasjon til og fra Arnøy og elever i videregående skole.

 

Bygdene på Arnøya sliter med nedgang i folketallet pga fraflytting og manglende tilflytting. En av grunnene til at unge familier og ungdom vegrer seg mot å slå seg ned her, er at de må sende ungene på hybel når de er ferdig med grunnskolen. Skjervøy videregående skole ligger mellom 40 og 60 min. unna, avhenging av hvor på øya en bor. Det burde være fullt mulig å dagpendle dersom det hadde vært kommunikasjon ferge-buss, som elevene kunne benytte. Det er det ikke i dag. Vi mener at kommunen og fylket må hjelpe også disse elevene. Er kjent med at fylket (vgs) har brukt tid og ressurser på å gjøre det mulig for elever fra Kåfjord å dagpendle mellom Kåfjord og Skjervøy. Det er jo veldig positivt for de det gjelder. Det burde jo være mulig å klare dette innen Skjervøy kommune også.

 

Også til skolen i Nordreisa burde det vært mulig dagpendle. Det går i dag buss fra Skjervøy kl 07.13 til Nordreisa. Dersom denne bussen kunne kjørt ned til fergeleiet på Storstein, ville elever og andre reisende kunne benyttet denne. Vet at foreldre til elever har spurt om denne bussen kunne vente noen minutter slik bilene fra første ferga fra Arnøya kunne nå til brua. Dette har de ikke fått positivt svar på.

 

Elever som flytter på hybel 15-16 år gammel møter store utfordringer. Dersom de kunne bodd hjemme det første året kunne det gitt flere fordeler :

- mindre risiko for frafall

- bedre karakter

- enklere hverdag for disse 15-16 åringene

- det kunne også gi større søkning til linjene på Skjervøy og dermed bedre grunnlag for avd. Skjervøy.

 

Busskommunikasjon generelt:

Mellom Skjervøy og Nordreisa går det daglig flere busser. Det er kun på fredager og søndager noen av disse har stopp ved Storstein fergekai. Det ville være til stor hjelp for oss som bor på Arnøya dersom det var mulig å komme seg ut i verden uten å være avhengig av personbil. En liten svipptur ned fra skjervøybrua og til Storstein vil for bussen ta under 10 min. Det kan vel umulig være en stor kostnad for storsamfunnet om vi i det lille samfunnet også får bli med i storsamfunnet noen ganger. Slik det er nå må folk som kommer med buss (alle andre dager enn fredag og søndag) ordne seg med privat skyss fra skjervøybrua. Det medfører at busspassasjerene må få noen til å komme over med ferga og hente seg ved brua, en reise på over 1 t.

 

Forslag til hvordan dette kan løses:

For dagpendlermulighet til videregående kreves et samarbeid grunnskole og rutebilselskap.

Bussen som i dag går fra Årviksand 7.40 kan starte 7.15, via Arnøyhamn 7.40 og til ferga 7.50

Ferga, som i dag ankommer Skaret kl 7.45, har liggetid til 08.30 for å vente på dagens bussforbindelse. Den kan gå kl 7.50 med ankomst Storstein 8.10. Dermed vil bussen være ved videregående før skolestart kl 8.30

 

Eneste øvrige endringer dette medfører er at skolestart i Arnøyhamn flyttes fra 8.20 til 8.00. Dette blir ikke nødvendig dersom skoleskyssen for grunnskolen opphører pga. endring i skolestrukturen med tilbakeføring av ungdomstrinnet i Årviksand. Korrespondansen til hurtigbåten i Arnøyhamn fra Lauksletta/Nikkeby og Årviksand/Akkarvik blir som før, med litt mer rom på ruta fra Årviksand.

 

Når det gjelder korrespondanse til Storstein på rutene fra Langslett, kan dette settes opp som tilbud som kun trengs å benyttes ved behov dersom passasjerer fra Langslett. Dette gjelder spesielt avgangene fra Langslett 14.20 og 19.00. Ved knapp tid til hurtigruta 19.45 kan bussen kjøre Skjervøy først og Storstein etterpå, evt. tilkalle taxi fra brua.

 

For styret i Arnøyhamn Bygdelag

Tone Jensen og Rolf Egil Larsen

Du kan nå støtte bygdelaget/grendehuset med noen kroner hver gang du tipper!

 

Hvordan knytter man seg til grasrotandelen?

Da må du ha organisasjonsnummeret til laget.

Det er: 992301597

Det enkleste er å registrere via SMS eller via terminalen på butikken.

 

For å knytte deg til via SMS, send kodeord «Grasrotandelen 992301597» til 2020. Tjenesten er gratis. Merk at du må ha registrert mobilnummeret ditt hos Norsk Tipping for å benytte deg av denne tjenesten. For å registrere ditt mobilnummer hos Norsk Tipping, ta kontakt med Kundeservice på tlf 07770, eller logg deg inn på Min Side.

 

Du kan også gå inn her:

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen#search=arn%C3%B8yhamn

Vedtekter for Arnøyhamn Bygdelag

 

Stiftet 18.01.1980

Sist revidert på årsmøte 27.01.2008

 

Arnøyhamn Bygdelag er ei forening for folk fra Arnøyhamn eller folk som føler tilknytning til Arnøyhamn.

Alle som bor i Arnøyhamn eller føler tilknytning til stedet har stemmerett på årsmøtet og møter arrangert av Bygdelaget, og kan betale en frivillig støtte-kontingent til laget.

 

Bygdelaget har som formål:

a. å arbeide for bygdas beste

b. å arbeide for trivsel og sosialt samkvem mellom folk i bygda

 

ARBEIDSOPPGAVER

1. Ta konkrete initiativ overfor kommunale og andre myndigheter med sikte på å skaffe arbeidsplasser, servicetilbud og spesielle tilbud til bygda, samt å uttale seg om offentlige planer og forslag som angår bygdesamfunnet.

2. Å virke som stedets velforening ved å gjøre det triveligere og penere i bygda gjennom egeninnsats og arbeid for økt offentlig innsats.

3. Å bistå andre lag og foreninger i deres arbeid

4. Å gi bygdefolk, særlig de unge, innsikt i og trening i organisasjonsarbeid og arbeid i lag.

5. Bygdelaget arbeider ellers med alle saker som naturlig hører inn under lagets og bygdas interesseområde.

 

ÅRSMØTET

Årsmøtet er bygdelagets høyeste myndighet.

Årsmøtet skal avvikles innen utgangen av februar.

Årsmøtet skal behandle:

--- vedtekter og vedtektsendringer

--- årsmelding og regnskap

--- valg av leder, styremedlemmer m/varamedlemmer, revisorer, valgkomite til neste årsmøte

--- saker som forlanges tatt opp av bygda eller av styret og er meldt inn innen fastsatt frist

 

STYRET

Styret skal bestå av 5 medlemmer, minst 2 kvinner og minst 2 menn. Minst 1 styremedlem bør være under 18 år. Styret har på vanlig organisasjonsmessig måte ansvar for lagets drift mellom årsmøtene.

Styret velger sjøl nestleder og sekretær.

Styret plikter å forberede saker for bygdelagsmøter og for årsmøtet, og skal legge fram årsmelding og revidert regnskap for årsmøtet.

 

BYGDELAGSMØTER

Bygdelagsmøter bør være hovedleddet i lagets organisasjon og bør avholdes så ofte som styret finner det nødvendig eller ønskelig, eller når bygda forlanger det.

Bygdelagsmøter bør bl.a drøfte:

--- planer og forslag fra offentlige myndigheter som angår Arnøya og Arnøyhamn

--- konkrete saker som styret vil fremme overfor kommunen og andre instanser

--- dugnader og annen fellesinnsats

 

TRIVSELSTILTAK

Grendefester, kosekvelder, hobbyklubber, tilbud for barn osv. bør være viktige oppgaver for bygdelaget å få i stand og administrere. Styret har rett til å kreve rimelig innsats av bygdas folk når trivselstiltak skal iverksettes.

 

VELARBEID

Laget skal arbeide aktivt for å gjøre bygda triveligere og penere. Trafikk-sikkerhetsarbeid skal høre inn under lagets virksomhet. Det blir styrets oppgave å skaffe midler og tjenester fra det offentlige for dette formålet, men viktigste oppgaven blir å få bygdefolket engasjert i dugnadsarbeid og lignende for å få bygda penere.

 

RESPEKT / TOLERANSE

Bygdelaget skal respektere personers religiøse og politiske innstilling og ikke kreve innsats på felter som strir mot vedkommendes religiøse overbevisning eller bryter med vedtak i vedkommendes politiske parti som han/hun føler seg bundet av.

 

ENDRING I VEDTEKTENE

Endring av vedtektene kan bare skje på årsmøtet og krever minst 2/3 av avgitte stemmer.

 

OPPLØSNING

Hvis laget skal oppløses må det skje av minst 2/3 av de avgitte stemmer på årsmøtet. Lagets eiendeler overføres til Arnøyhamn Grendehus A/L

UL Varden

Protokollen for UL Varden kom til rette i august i år under opprydding på skolen. Les mer om funnet og last ned protokollen under "bygdehistorie"

 

Arnøyhamn bygdelag